Regulamin

 
§1
Postanowienia Ogólne
 
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady przebiegu II edycji ogólnopolskiego turnieju wiedzy o finansach i ekonomii dla szkół średnich „Sukces Na Bank”, rozgrywanego w ramach projektu „FIN-EK MASTERS. Ogólnopolski turniej wiedzy o finansach i ekonomii dla szkół średnich” - zwanego dalej „Turniejem”.
2. Organizatorem Turnieju jest Fundacja BIT MASTERS z siedzibą w Toruniu przy ul. Jagiellońskiej 20/1, NIP 9562298311 - zwana dalej „Organizatorem”.
3. Turniej przeznaczony jest dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do znajdujących się na terenie Polski szkół średnich.
4. Zgłoszenie udziału w Turnieju w rozumieniu §3 jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu przez osoby biorące udział w Turnieju.

§2
Zasady Przebiegu Turnieju
1. Turniej podzielony jest na trzy kolejne etapy: Etap Eliminacyjny, Etap Międzyszkolny i Etap Telewizyjny.
1.1. Dwa pierwsze Etapy odbywać się będą za pomocą aplikacji online, dostępnej na stronie www.sukcesnabank.pl, natomiast Etap Telewizyjny nagrywany będzie w studiu telewizyjnym w Bydgoszczy.
2. W Etapie Eliminacyjnym udział wezmą wszystkie drużyny, które prawidłowo przejdą proces internetowej rejestracji do 7 stycznia 2020 roku.
2.1. Etap Eliminacyjny odbędzie się 8 stycznia 2020 r. o godzinie 9:00.
3. Do Etapu Międzyszkolnego zakwalifikują się 32 najlepsze drużyny z Etapu Eliminacyjnego.
3.1. Etap Międzyszkolny odbędzie się 26 lutego 2020 r.
4. Do Etapu Telewizyjnego zakwalifikują się 16 najlepszych drużyn z Etapu Międzyszkolnego.
4.1. Etap Telewizyjny odbędzie się w formie siedmiu odcinków teleturnieju, nagrywanych w marcu 2020 r.
4.2. W każdym z odcinków rywalizować będą cztery drużyny.
4.3. Pierwsze cztery odcinki stanowić będą ćwierćfinały, odcinki piąty i szósty stanowić będą półfinały, natomiast ostatni odcinek będzie finałem Turnieju.
5. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przebiegu Etapu Międzyszkolnego oraz Etapu Telewizyjnego zostaną przesłane mailowo reprezentacjom, który pomyślnie przejdą odpowiednio Etap Eliminacyjny i Międzyszkolny.

§3
Warunki Udziału
1. Warunkiem udziału udział w Turnieju jest rejestracja oraz założenie konta dla reprezentacji danej szkoły średniej na stronie www.sukcesnabank.pl.
2. Każda szkoła średnia może założyć tylko jedno konto i posiadać tylko jedną reprezentację.
3. Każda reprezentacja musi składać się z pięciorga uczestników, w tym z co najmniej dwóch uczniów i dwóch uczennic.
3.1. W wyjątkowych sytuacjach szkoła może złożyć wniosek do organizatora o dopuszczenie reprezentacji, w której występuje mniej niż dwóch uczniów lub dwie uczennice. Organizator, po zapoznaniu się z uzasadnieniem wniosku, zadecyduje w terminie 7 dni od otrzymaniu wniosku o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu takiej reprezentacji.
4. Rejestracja dostępna będzie od dnia 13 listopada 2019 do dnia 7 stycznia 2020.
5. Administratorem konta na stronie i zarazem opiekunem drużyny powinien być nauczyciel zatrudniony w reprezentowanej szkole.

§4
Nagrody
1. W turnieju „SUKCES NA BANK” przewidziane zostały nagrody finansowe dla szkół reprezentowanych przez drużyny występujące w Etapie Telewizyjnym, zgodnie z następującym podziałem:

 • za zajęcie I miejsca w Turnieju – 20 000 zł
 • za zajęcie II miejsca w Turnieju – 5000 zł,
 • za zajęcie III miejsca w Turnieju - 4000 zł,
 • za zajęcie IV miejsca w Turnieju – 3000 zł,
 • dla każdej z 4 drużyn odpadających na etapie ½ finału – 2000 zł;
 • dla każdej z 8 drużyn odpadających w ¼ finału – 1000 zł;

2) O przeznaczeniu nagrody decyduje dyrektor danej szkoły, z zastrzeżeniem, że mają one być rozdysponowane na:
a) nagrody dla uczniów w wysokości 70% wygranej kwoty – nagrody finansowe podzielone proporcjonalnie do liczebności drużyny,
b) rozwijanie edukacji ekonomicznej uczniów szkoły w wysokości 30% wygranej kwoty, w postaci organizacji działań takich, jak np. spotkania edukacyjne, warsztaty, wyjazdy edukacyjne związane z ekonomią, przedsiębiorczością i finansami; z zastrzeżeniem, iż nagroda nie może być wydana na zakupy, remonty i inne środki stałe.
3) Nagrody dla szkół zostaną przekazane przelewem na rachunek bankowy wskazany przez szkołę, w terminie nie późniejszym niż 30 dni od emisji ostatniego odcinka etapu telewizyjnego oraz po podpisaniu protokołu odbioru nagrody i oświadczenia dotyczącego rozdysponowania nagród, zgodnie z zapisem w ustępie 2.
4) Każdy uczeń występujący w etapie telewizyjnym otrzyma też nagrodę rzeczową w postaci upominku.
5) Uczniowie którzy wystąpią w Etapie Telewizyjnym uzyskają tytuł Finalisty Turnieju.
6) Reprezentanci czterech najlepszych szkół, którzy wystąpią w ostatnim odcinku Etapu Telewizyjnego uzyskają tytuł Laureata Turnieju.
5) W ramach projektu przewidziane zostały nagrody finansowe dla nauczycieli przygotowujących drużyny szkolne biorące udział w Etapie Telewizyjnym zgodnie z następującym podziałem:

 • dla nauczyciela przygotowującego drużynę zajmującą I miejsce w konkursie – 3000 zł
 • dla nauczyciela przygotowującego drużynę zajmującą II miejsce w konkursie – 2000 zł
 • dla nauczyciela przygotowującego drużynę zajmującą III miejsce w konkursie – 1500 zł
 • dla nauczyciela przygotowującego drużynę zajmującą IV miejsce w konkursie – 1000 zł
 • dla nauczyciela przygotowującego drużynę odpadającą w ½ finału – 750 zł
 • dla nauczyciela przygotowującego drużynę odpadającą w ¼ finału – 500 zł

6) Nagrody dla nauczycieli zostaną przekazane na ich osobiste rachunki bankowe, w terminie nie późniejszym niż 30 dni od emisji ostatniego odcinka etapu telewizyjnego oraz po podpisaniu protokołu odbioru nagrody.

§5
Klauzule Informacyjne
1. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), podaje się informacje zamieszczone w ustępach poniższych.
2. (Administrator danych osobowych)
Administratorem danych osobowych będzie Fundacja „BIT MASTERS” ul. Jagiellońska 20 lok. 1, 87-100 Toruń, KRS 0000398815. Możecie się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres: ul. Jagiellońska 20 lok. 1, 87-100 Toruń,
 • e-mail: kontakt@bitmasters.org.pl
 •  osobiście w naszej siedzibie.
3. (Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania)
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z Państwa udziałem w projekcie „FIN-EK MASTERS. OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ O FINANSACH I EKONOMII DLA SZKÓŁ ŚREDNICH (turniej SUKCES NA BANK) na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
4. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem:
4.1. w związku z korzystaniem z naszej strony www.sukcesnabank.pl oraz znajdującej się tam aplikacji na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
4.2. w związku z wyrażeniem chęci otrzymywania od nas Newslettera na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ;
4.3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4.4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5. (Okres przechowywania danych osobowych)
5.1. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez czas trwania Projektu.
5.2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy niż wynika to z celu przetwarzania danych osobowych.
5.3. Jeżeli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe mogą być przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.
5.4. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy, wówczas dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.
5.5. Przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres związany z wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych.
5.6. Przechowujemy Państwa dane osobowe w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, przez okres, w którym Fundacja zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
6. (Odbiorcy danych)
Będziemy przekazywać Państwa dane:
6.1. osobom upoważnionym przez Fundację (tzn. pracownikom Fundacji i innym osobom fizycznym wykonującym zadania na rzecz Fundacji w ramach Projektu),
6.2. osobom prawnym wykonującym zadania na rzecz Fundacji w ramach Projektu na podstawie zawartych umów powierzenia,
6.3. dostawcom systemów informatycznych i usług IT zapewniających funkcjonowanie aplikacji na podstawie zawartych umów powierzenia,
6.4. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
7. (Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych)
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
7.1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
7.2. prawo dostępu do danych osobowych,
7.3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
7.4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
7.5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
7.6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
7.7. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz w ustępie 2.
8. (Jakie dane osobowe o Tobie zbieramy)
8.1. imię i nazwisko,
8.2. adres e-mail,
8.3. numer telefonu,
8.4. nazwa szkoły,
8.5. miejscowość.
9. (Prawo do wniesienia skargi do organu)
Zgodnie z art. 77 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) macie Państwo prawo do wniesienia skargi na Administratora danych do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, jeżeli sądzicie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza wskazane rozporządzenie.
10. (Prawo do ochrony przed sądem)
Zgodnie z art. 79 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) macie Państwo także prawo do skutecznego środka ochrony przed sądem, jeżeli uznacie Państwo, że prawa przysługujące na mocy wskazanego rozporządzenia zostały naruszone w wyniku przetwarzania danych osobowych z naruszeniem rozporządzenia.
11. (Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych)
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i uzależnione jest od Pana/Pani zgody, jednakże jest konieczne dla udziału w Projekcie (Turnieju). Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi w nim udział.
12. (Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych)
Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
13. (Zautomatyzowane podejmowanie decyzji)
W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§6
Postanowienia Końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.sukcesnabank.pl
2. Regulamin jest dostępny na stronie www.sukcesnabank.pl oraz w siedzibie Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz rozstrzygania kwestii w nim nieujętych na każdym etapie Turnieju.
a. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie www.sukcesnabank.pl
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na spełnienie warunków uczestnictwa w Turnieju.
5. Szczegółowe kwestie dotyczące przebiegu etapów Regionalnego i Telewizyjnego, a także wyrażenia zgód na wykorzystanie wizerunku, będą przedmiotem odpowiednich regulacji i oświadczeń składanych na dalszym etapie Turnieju.
 

Jedyny taki teleturniej ekonomiczny w Polsce

 Pierwsza edycja projektu SUKCES NA BANK to była wielka przygoda! Podobnych wrażeń z pewnością nie zabraknie też w drugiej edycji turnieju. Pierwsze dwa etapy, rozgrywane za pomocą aplikacji online, wyłonią 16 najlepszych szkół, które zmierzą się ze sobą w studiu telewizyjnym, gdzie pod czujnym okiem wykwalifikowanych ekspertów, prowadzącego, Rafała Patyry oraz kibicujących im telewidzów TVP 3 staną do walki o główną nagrodę, czyli 20 tysięcy złotych! Jesteście przedsiębiorczy? Świat finansów i ekonomii to wasze środowisko naturalne? Zgłoście swoją drużynę, sprawdźcie swoją wiedzę i zdobywajcie atrakcyjne nagrody! To może być Wasz sukces! Na bank!