Regulamin

§1
Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady przebiegu IV edycji ogólnopolskiego turnieju wiedzy o finansach i ekonomii dla szkół średnich „Sukces Na Bank”, rozgrywanego w ramach projektu „SUKCES NA BANK. IV ogólnopolski turniej wiedzy o finansach i ekonomii dla szkół średnich” - zwanego dalej „Turniejem”.
2. Organizatorem Turnieju jest Fundacja BIT MASTERS z siedzibą w Toruniu przy ul. Polnej 7B/12, NIP 9562298311 - zwana dalej „Organizatorem”.
3. Turniej przeznaczony jest dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do znajdujących się na terenie Polski szkół średnich, występujących w Turnieju w formie pięcioosobowych Drużyn.
4. Zgłoszenie udziału w Turnieju w rozumieniu §3 jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu przez osoby biorące udział w Turnieju.

§2
Zasady Przebiegu Turnieju
1. Turniej podzielony jest na trzy kolejne etapy: Etap Eliminacyjny, Etap Międzyszkolny i Etap Telewizyjny.
a. Dwa pierwsze Etapy odbywają się zdalnie, za pomocą aplikacji online, dostępnej na stronie www.sukcesnabank.pl,
b. Etap Telewizyjny odbywa się w studiu Telewizji Polskiej S.A. w Bydgoszczy.
2. W Etapie Eliminacyjnym udział biorą wszystkie drużyny, które prawidłowo przejdą proces internetowej rejestracji do 21 marca 2022 roku do godziny 23:59a. Etap Eliminacyjny odbędzie się 23 marca 2022 r. o godzinie 10:00.
b. Etap Eliminacyjny polega na udzieleniu odpowiedzi na 40 pytań jednokrotnego wyboru w formule ABCD.
c. W wypadku uzyskania przez więcej niż jedną drużynę takiej samej ilości punktów, o kolejności w rankingu decyduje czas udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania.
3. W Etapie Międzyszkolnego udział biorą 32 drużyn, które otrzymały najlepszy wynik w Etapie Eliminacyjnym.
a. Etap Międzyszkolny odbędzie się 20 kwietnia 2022 roku r. o godzinie 10:00.
b. Etap Międzyszkolny polega na udzieleniu odpowiedzi na 20 pytań jednokrotnego wyboru w formule ABCD oraz 20 pytań Prawda/Fałsz.
c. W wypadku uzyskania przez więcej niż jedną drużynę takiej samej ilości punktów, o kolejności w rankingu decyduje czas udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania.
4. W Etapie Telewizyjnym udział bierze 16 drużyn, które otrzymały najlepszy wynik w Etapie Międzyszkolnym.
a. Etap Telewizyjny odbędzie się w formie siedmiu odcinków teleturnieju, nagrywanych w czerwcu 2022 r.
b. W każdym z odcinków rywalizować będą cztery Drużyny.
c. Pierwsze cztery odcinki stanowić będą ćwierćfinały, odcinki piąty i szósty stanowić będą półfinały, natomiast ostatni odcinek będzie finałem Turnieju.
d. Zwycięzcami odcinków ćwierćfinałowych i półfinałowych, awansującymi do kolejnych etapów, są dwie drużyny, które uzyskają najwyższy wynik punktowy.
e. Warunkiem wzięcia udziału w Etapie Telewizyjnym jest złożenie oświadczenia przez Uczestników lub ich opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na wykorzystanie ich wizerunku.
5. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przebiegu Etapu Międzyszkolnego oraz Etapu Telewizyjnego zostaną przesłane mailowo Drużynom, które pomyślnie przejdą odpowiednio Etap Eliminacyjny i Międzyszkolny.
a. Przystąpienie przez Drużynę do kolejnego etapu równoznaczne jest z potwierdzeniem otrzymania i zapoznania się z zasadami przebiegu danego etapu.
b. Organizator zastrzega prawo do wprowadzania zmian w zasadach przebiegu danego etapu, po uprzednim przesłaniu ich na adresy mailowe wskazane przez Drużyny.
6. W każdym Etapie Turnieju członkowie drużyny udzielają odpowiedzi na pytania samodzielnie, bazując wyłącznie na własnej wiedzy i bez pomocy Opiekuna lub dodatkowych materiałów.

§3
Warunki Udziału
1. Warunkiem udziału udział w Turnieju jest prawidłowa rejestracja oraz założenie konta dla reprezentacji danej szkoły średniej (Drużyny) na stronie www.sukcesnabank.pl.
a. Rejestracja Drużyn dostępna jest od 9 stycznia 2022 do dnia 21 marca 2022 do godziny 23:59.
2. Każda szkoła średnia może założyć tylko jedno konto i posiadać tylko jedną Drużynę.
a) W przypadku, gdy dana szkoła zgłosi więcej niż jedną reprezentację, do udziału w Turnieju zostanie dopuszczona wyłącznie ta reprezentacja, która zarejestrowała się jako pierwsza.
3. Jeśli szkoły połączone są w zespół szkół, każda ze szkół w zespole jako jednostka systemu oświaty może wystawić swoją Drużynę.
4. Każda Drużyna musi składać się z pięciorga uczestników.
a. W skład Drużyny wchodzą wyłącznie uczniowie danej szkoły.
b. W skład Drużyny wchodzi co najmniej dwóch uczniów i dwie uczennice, z zastrzeżeniem §3 ust. 6.
c. Zarejestrowana Drużyna nie może zmieniać swojego składu na kolejnych etapach, z zastrzeżeniem §3 ust. 6.
5. Członkiem Drużyny nie może być uczeń, który:
a. W chwili rejestracji miał ukończone 20 lat;
b. Brał udział co najmniej 2 razy w Etapie Telewizyjnym poprzednich edycji turnieju Sukces na Bank
6. W wyjątkowych sytuacjach, Opiekun może złożyć wniosek do Organizatora o dopuszczenie Drużyny, w której występuje mniej niż dwóch uczniów lub dwie uczennice, lub o wprowadzenie zmian w składzie osobowym Drużyny po jej rejestracji.
a. Organizator, po zapoznaniu się z uzasadnieniem wniosku, w terminie 7 od jego otrzymania zdecyduje o wyrażeniu zgody lub odmowie akceptacji wniosku.
7. Każda z Drużyn musi wyznaczyć Opiekuna, którym jest wybrany przez nich nauczyciel zatrudniony w reprezentowanej szkole w roku szkolnym 2021/2022.
a. Opiekun pełni rolę administratora internetowego konta drużyny
b. W wypadku kwalifikacji Drużyny do Etapu Telewizyjnego, Opiekun jest zaproszony do wzięcia udziału w nagraniach oraz zobowiązany do przedłożenia Raportu, zawierającego informacje na temat ilości spotkań z uczniami, sposobu przygotowania Drużyny do Turnieju oraz poruszonych zagadnień tematycznych.
c. Raport powinien być przesłany na adres mailowy organizatora nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem nagrań ćwierćfinałów raportu. Niezłożenie raportu w terminie skutkować będzie niedopuszczeniem Drużyny do udziału w Etapie Telewizyjnym.
d. Od momentu rejestracji Drużyny osoba Opiekuna nie może zostać zmieniona, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności Organizator wyrazi na to zgodę.
 
§4
Nagrody
1. W Turnieju przewidziane zostały nagrody finansowe dla szkół reprezentowanych przez Drużyny występujące w Etapie Telewizyjnym, zgodnie z następującym podziałem:
• za zajęcie I miejsca w Turnieju – 20 000 zł
• za zajęcie II miejsca w Turnieju – 5000 zł,
• za zajęcie III miejsca w Turnieju - 4000 zł,
• za zajęcie IV miejsca w Turnieju – 3000 zł,
• dla każdej z 4 drużyn odpadających na etapie ½ finału – 2000 zł;
• dla każdej z 8 drużyn odpadających w ¼ finału – 1000 zł.
2. O przeznaczeniu nagrody decyduje dyrektor danej szkoły, z zastrzeżeniem, że mają one być rozdysponowane na:
a. nagrody dla uczniów w wysokości 70% wygranej kwoty, dzielone proporcjonalnie do liczebności drużyny,
b. rozwijanie edukacji ekonomicznej uczniów szkoły w wysokości 30% wygranej kwoty, w postaci organizacji działań takich, jak np.spotkania edukacyjne, warsztaty, wyjazdy edukacyjne związane z ekonomią, przedsiębiorczością i finansami; z zastrzeżeniem, iż nagroda nie może być wydana na zakupy, remonty i inne środki stałe.
3. Nagrody dla szkół zostaną przekazane przelewem na rachunek bankowy wskazany przez szkołę, w terminie nie późniejszym niż 30 dni od emisji ostatniego odcinka etapu telewizyjnego oraz po podpisaniu protokołu odbioru nagrody i oświadczenia dotyczącego rozdysponowania nagród zgodnie z zapisem w ustępie 2.
4. Uczniowie, którzy wystąpią w Etapie Telewizyjnym, uzyskają tytuł Finalisty Turnieju oraz otrzymają dodatkowy upominek rzeczowy.
5. Reprezentanci czterech najlepszych Drużyn, którzy wystąpią w ostatnim odcinku Etapu Telewizyjnego, uzyskają tytuł Laureata Turnieju.
6. W Turnieju przewidziane zostały nagrody finansowe dla Opiekunów Drużyn biorących udział w Etapie Telewizyjnym zgodnie z następującym podziałem:
• Dla Opiekuna Drużyny, która zajmie I miejsce w Turnieju – 3000 zł
• Dla Opiekuna Drużyny, która zajmie II miejsce w Turnieju – 2000 zł
• Dla Opiekuna Drużyny, która zajmie III miejsce w Turnieju – 1500 zł
• Dla Opiekuna Drużyny, która zajmie IV miejsce w Turnieju – 1000 zł
• Dla Opiekuna Drużyny, która odpadła w półfinale – 750 zł
• Dla Opiekuna Drużyny, która odpadła w ćwierćfinale – 500 zł
7. Nagrody dla Opiekunów zostaną przekazane na ich osobiste rachunki bankowe, w terminie nie późniejszym niż 30 dni od emisji ostatniego odcinka Etapu Telewizyjnego oraz po podpisaniu protokołu odbioru nagrody.

§5
Klauzule Informacyjne
1. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), podaje się informacje zamieszczone w ustępach poniższych.
2. (Administrator danych osobowych)
Administratorem danych osobowych będzie Fundacja „BIT MASTERS” ul. Polna 7B/12, 87-100 Toruń, KRS 0000398815. Możecie się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
◦ listownie na adres: ul. Polna 7B/12, 87-100 Toruń,
◦ e-mail: kontakt@bitmasters.org.pl
◦ osobiście w naszej siedzibie.
3. (Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania)
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z Państwa udziałem w projekcie „SUKCES NA BANK. III ogólnopolski turniej wiedzy o ekonomii i finansach dla szkół średnich” na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
4. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem:
a. w związku z korzystaniem z naszej strony www.sukcesnabank.pl oraz znajdującej się tam aplikacji na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b. w związku z wyrażeniem chęci otrzymywania od nas Newslettera na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ;
c. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5. (Okres przechowywania danych osobowych)
a. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez czas trwania Projektu.
b. Przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy niż wynika to z celu przetwarzania danych osobowych.
c. Jeżeli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe mogą być przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.
d. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy, wówczas dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.
e. Przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres związany z wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych.
f. Przechowujemy Państwa dane osobowe w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, przez okres, w którym Fundacja zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
6. (Odbiorcy danych)
Będziemy przekazywać Państwa dane:
a. osobom upoważnionym przez Fundację (tzn. pracownikom Fundacji i innym osobom fizycznym wykonującym zadania na rzecz Fundacji w ramach Projektu),
b. osobom prawnym wykonującym zadania na rzecz Fundacji w ramach Projektu na podstawie zawartych umów powierzenia,
c. dostawcom systemów informatycznych i usług IT zapewniających funkcjonowanie aplikacji na podstawie zawartych umów powierzenia,
d. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
7. (Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych)
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b. prawo dostępu do danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
g. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz w ustępie 2.
8. (Jakie dane osobowe o Tobie zbieramy)
a. imię i nazwisko,
b. adres e-mail,
c. numer telefonu,
d. nazwa szkoły,
e. miejscowość.
9. (Prawo do wniesienia skargi do organu)
Zgodnie z art. 77 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) macie Państwo prawo do wniesienia skargi na Administratora danych do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, jeżeli sądzicie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza wskazane rozporządzenie.
10. (Prawo do ochrony przed sądem)
Zgodnie z art. 79 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) macie Państwo także prawo do skutecznego środka ochrony przed sądem, jeżeli uznacie Państwo, że prawa przysługujące na mocy wskazanego rozporządzenia zostały naruszone w wyniku przetwarzania danych osobowych z naruszeniem rozporządzenia.
11. (Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych)
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i uzależnione jest od Pana/Pani zgody, jednakże jest konieczne dla udziału w Projekcie (Turnieju). Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi w nim udział.
12. (Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych)
Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
13. (Zautomatyzowane podejmowanie decyzji)
W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 
§6
Postanowienia Końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.sukcesnabank.pl
2. Regulamin jest dostępny na stronie www.sukcesnabank.pl oraz w siedzibie Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz rozstrzygania kwestii w nim nieujętych na każdym etapie Turnieju.
a. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie www.sukcesnabank.pl
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na spełnienie warunków uczestnictwa w Turnieju.
5. Organizator uprawniony jest do wykluczenia Drużyny z Turnieju na każdym jego etapie w razie naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

Jedyny taki teleturniej ekonomiczny w Polsce

 SUKCES NA BANK to turniej wiedzy o finansach i ekonomii skierowany do uczniów szkół średnich (liceów i techników). W turnieju biorą udział szkoły ze wszystkich województw w Polsce – każda zgłoszona szkoła wystawia pięcioosobową reprezentację, która uczestniczy w rozgrywkach.   Na podstawie dwóch etapów rozgrywek w szkołach (odbywających się za pomocą testu online) wyłonimy 16 najlepszych drużyn, które zaprezentują się w siedmioodcinkowym teleturnieju transmitowanym w TVP3. W finale zmierzą się ze sobą cztery najsilniejsze reprezentacje, które zawalczą o zwycięstwo w turnieju i główną nagrodę – 20 000 złotych. 


 Rejestracja do 4 edycji otwarta do 21 marca 2022r.