SUKCES NA BANK

turniej wiedzy ekonomicznej rozgrywany w ramach projektu FIN-EK MASTERS

Turniej SUKCES NA BANK skierowany jest do uczniów szkół średnich (liceów i techników). Jego pierwszy etap rozgrywany będzie za pomocą aplikacji online, co pozwoli na udział w rozgrywkach wszystkim szkołom z całej Polski. Kolejnym etapem projektu będzie etap regionalny, w którym zmierzą się szkoły wyłonione w eliminacjach, a ostatnim etapem będzie rywalizacja telewizyjna, w formie teleturnieju.

 

ETAP ELIMINACYJNY I REJESTRACJA

REJESTRACJA

Ta część aplikacji poświęcona będzie dla nowych użytkowników. Przed podaniem danych kontaktowych i formalną rejestracją do projektu, każdy użytkownik (nauczyciel rejestrujący drużynę) będzie musiał zaakceptować regulamin projektu, uwzględniający także zgody do agregacji danych w celach komunikacyjnych, promocyjnych i organizacyjnych projektu. Osobą rejestrującą konto będzie nauczyciel nadzorujący szkolną reprezentację i to dane osobowe nauczyciela będą agregowane przez aplikację. Wśród obowiązkowych danych, które pozwolą zarówno na rozpoznanie w użytkowniku konkretnej placówki edukacyjnej, a także weryfikację wiarygodności zgłoszenia, znajdą się takie pozycje, jak: e-mail (stanowiący login w całej aplikacji), imię i nazwisko administratora konta (nauczyciela), telefon kontaktowy, nazwa szkoły, miejscowość – informacje te pozwolą na dokładną identyfikację zgłoszonej szkoły. W ten sposób aplikacja będzie porównywać zgłoszenia, aby wyłapać wielokrotne zgłoszenia tej samej placówki. W przypadku każdego wątpliwego zgłoszenia, do użytkownika będzie wysyłany e-mail kontrolny z informacją o odrzuceniu zgłoszenia oraz prośbę o bezpośredni kontakt z administratorem (kontakt e-mail). Jednocześnie aplikacja będzie wysyłać informacje o błędnym zgłoszeniu do administratora. W ten sposób ocenione zostaną złe zgłoszenia, aby pomóc w poprawieniu błędów ludzkich i ponownej, poprawnej rejestracji. Narzędzie to pozwoli także na wykreślenie z listy uczestników zgłoszeń nieuprawnionych (placówki nieuprawnione do udziału w projekcie, wielokrotne zgłoszenia tej samej szkoły, itp.). Aplikacja sprawdzi także podstawowe wymagania sprzętowe użytkownika (jedna z najpopularniejszych przeglądarek internetowych, działające wtyczki flash lub Java – podstawowe wymagania techniczne, które nie sprawią problemów użytkownikom). W przypadku nieaktualnych lub niedziałających wtyczek, aplikacja wyświetli użytkownikowi okno z linkiem do pobrania niezbędnych plików.

LOGOWANIE

Logowanie odbywad się będzie poprzez wpisanie prawidłowego loginu (adres e-mail) oraz wybranego wcześniej hasła. Jest to najbardziej oczywista forma logowania do kont wirtualnych, która nie będzie stanowid problemu dla wszystkich uczestników projektu. Podstrona ta będzie także oferowad możliwośd skorzystania z funkcji przypomnienia hasła. Po wybraniu takiej funkcji, hasło – lub link resetujący hasło – zostanie wysłany na e-mail wskazany przy rejestracji. Poprawne logowanie przeniesie użytkownika do właściwej strony głównej aplikacji.

STRONA GŁÓWNA APLIKACJI

Menu strony głównej aplikacji oferować będzie użytkownikowi podstawowe opcje: próbny test oraz start właściwego etapu eliminacyjnego. W okresie poprzedzającym start eliminacji, aktywne będzie tylko przykładowy test. Przycisk włączający właściwy etap eliminacyjny będzie nieaktywny, a na jego ikonie znajdować się będzie zegar, odliczający czas do startu etapu eliminacyjnego. Aplikacja odczyta aktywność użytkownika, dzięki czemu koordynatorzy projektu uzyskają potwierdzenie, że każdy użytkownik skorzystał zarówno z samouczka, jak i przykładowego testu.

Przykładowy test

Zawierać będzie kilka (od 5 do 10) pytań testowych, które będą reprezentatywne dla poszczególnych kategorii pytań, z jakimi spotkają się uczestnicy projektu. Pytania testowe pochodzić będą z oficjalnej bazy pytań projektu, jednak nie zostaną wykorzystane na kolejnych etapach projektu. W przykładowym teście użytkownik będzie miał przede wszystkim możliwość zapoznania się z formułą zadawanych pytań (więcej informacji na ten temat – w opisie modułu głównego).

START – etap eliminacyjny

Przycisk ten nieaktywny będzie aż do czasu rozpoczęcia etapu eliminacyjnego. Formuła etapu eliminacyjnego zakłada, że na wykonanie testu każda drużyna będzie miał maksymalnie 60 minut. Ta część aplikacji pozostanie aktywna w ciągu godziny (np. 12:00 – 13:00 w dniu rozgrywek). Zarówno w samouczku, jak i w regulaminie konkursu, znajdą się dokładne informacje o punktacji, jak również o efektach upływu przewidzianego czasu. Cały etap eliminacyjny (właściwy test) przewidziany będzie na 30-40 minut pracy. Godzina, przewidziana na cały etap eliminacyjny, daje drużynie stosunkowo duży margines czasu w przypadku wystąpienia ewentualnych problemów z logowaniem. Czas pracy z aplikacją (właściwym etapem eliminacyjnym) mierzony będzie od rozpoczęcia testu. W przypadku, jeśli użytkownik rozpocznie test np. o 12:47 i nie zakończy całego testu, aplikacja zliczy wynik uzyskany w regulaminowym czasie. Spóźnienie nie spowoduje to tym samym wyeliminowania użytkownika z projektu, a jedynie obniży jego szanse względem konkurentów, którzy rozpoczną pracę z aplikacją bez zbędnej zwłoki.

ETAP ELIMINACYJNY – WŁAŚCIWY TEST

W etapie eliminacyjnym każda drużyna szkolna będzie miała do rozwiązania 40 pytao. Szkolne reprezentacje wykonywać będą test pod okiem nauczyciela-koordynatora. Etap ten skierowany jest do drużyn 5-osobowych. Ewentualne oszustwa – udział większej liczby osób – będzie potencjalnie możliwy, jednak formuła etapu sprawia, iż udział większej liczby osób (więcej opinii) będzie automatycznie przedłużać wykonanie testu. Kryterium czasowe, które wpływa na końcowy wynik sprawia, iż takie podejście będzie obarczone wadami, co zostanie wyraźnie podkreślone w materiałach informacyjnych, aby zachęcić do uczestnictwa w etapie zgodnie z zasadami fair play. Każda drużyna rozwiązywać będzie te same zadania. Znajdą się w nim co najmniej cztery pytania w formie filmów oraz co najmniej dwa pytania wykorzystujące dane graficzne (zdjęcia, infografiki itp.) – dokładna ilość tej formy pytań do ustalenia w trybie roboczym. Aby zachować jednolity charakter etapu eliminacyjnego oraz porządek wizualny, niezależnie czy pytanie będzie miało formę tekstową, czy wykorzystywać będzie materiał filmowy lub graficzny, wszystkie treści umieszczone będą w stałych ramkach i okienkach (rysunek u góry). Podstawowy slajd, wykorzystywany przy każdym pytaniu. Składać się on będzie z następujących elementów:

-Okno poświęcone treści pytania (opis „case’u” lub sytuacji, której dotyczy pytanie – treść, film lub grafika

-Okno ze sprecyzowanym pytaniem dotyczącym treści

-Cztery okna z możliwością wyboru odpowiedzi A, B, C lub D

-Zegar w prawym górnym rogu, mierzącym czas wykonywania testu

-Przycisk DALEJ, umożliwiający przejście do kolejnego pytania

Podsumowanie wyników

Po rozwiązaniu 40 pytań eliminacyjnych, użytkownik przejdzie do ostatniej, podsumowującej planszy. Od razu po zakończeniu testu znajdzie na niej swój wynik punktowy (liczba poprawnych odpowiedzi) oraz czas rozwiązania testu. Po 24 lub 48 godzinach (czas na przekazanie wyników do ustalenia w trybie roboczym) na planszy podsumowującej pojawi się kolejne okienko – pokazujące ostateczny wynik w etapie eliminacyjnym oraz ewentualną kwalifikację do następnego etapu. Zarówno w regulaminie, jak i w planszy końcowej, znajdzie się informacja o zasadach punktacji: priorytetowy będzie wynik punktowy (liczba poprawnych odpowiedzi), a następnie o miejscach decydować będzie czas wykonania testu. Moduł ten pozwoli w pewnym stopniu wyrównać szanse „spóźnialskich”, którzy nie mogli skorzystać z całego przewidzianego czasu na etap eliminacyjny (60 minut) – w przypadku osiągnięcia tego samego wyniku punktowego, ich znacznie krótszy czas pracy z aplikacją będzie działać na ich korzyść.

Podsumowująca plansza będzie widoczna także po wszystkich logowaniach na swoje konto po zakończeniu etapu eliminacyjnego. Aplikacja ustawi ten wynik jako stronę tytułową aplikacji, dostępną po wprowadzeniu loginu i hasła. Po upływie określonego czasu, na stronie tej pojawi się wspomniany wynik w całym etapie eliminacyjnym. Po zakończeniu pracy na etapie testowym, każdy użytkownik (drużyna szkolna) będzie mogła przejrzeć wszystkie odpowiedzi, aby poznać swoje błędy.

ETAP TELEWIZYJNY – 7 ODCINKÓW TELETURNIEJU

32 drużyny wyłonione w eliminacjach sprawdzą się w kolejnym teście online – tym razem towarzyszyć im będą koordynatorzy rozgrywek, którzy uwiecznią pracę uczestników za pomocą filmików i zdjęć, które trafią na profil społecznościowy turnieju Sukces na Bank. Test wyłoni 16 najlepszych drużyn, które zaprezentują się w studiu telewizyjnym. Reporterzy Sukcesu na Bank odwiedzą każdą z tych szkół, a  materiały z tych wizyt emitowane będą w czasie ćwierćfinałów. W każdym z odcinków dwie najlepsze drużyny awansują dalej, a dwie pozostałe odpadną z rozgrywek. W odcinku finałowym zmierzą się cztery najlepsze drużyny w całym projekcie. W etapie telewizyjnym podstawowa rywalizacja będzie przebiegać w formie drużynowej, jednak nie zabraknie także pytań indywidualnych, które będą decydowały także o tym, jak zaprezentują się poszczególni reprezentanci. Zabieg ten ma wprowadzić w etapie telewizyjnym dodatkowe emocje, nową formułę konkurowania, a także umożliwić wybór najlepszych indywidualnych zawodników. Każdy z odcinków telewizyjnych w wersji emisyjnej będzie trwał 45 minut. Uczestnicy etapu telewizyjnego otrzymają wszystkie informacje oraz regulamin uczestnictwa przed rozpoczęciem zdjęć.

Rozkład odcinków:

Liczba odcinków: (4 x ćwierćfinał, 2 x półfinał, finał)

Liczba drużyn w każdym odcinku: 4 drużyny pięcioosobowe

Dni zdjęciowe: 3 dni pod rząd + 1 w innym terminie (np. dwa tygodnie później)