Regulamin etapu telewizyjnego

Regulamin turnieju

 

Regulamin obowiązujący od dnia 8.04.2019 r.

§1
Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady przebiegu ogólnopolskiego turnieju wiedzy o finansach i ekonomii dla szkół średnich „Sukces Na Bank”, rozgrywanego w ramach projektu „FIN-EK MASTERS. Ogólnopolski turniej wiedzy o finansach i ekonomii dla szkół średnich” - zwanego dalej „Turniejem”.
2. Organizatorem Turnieju jest Fundacja BIT MASTERS z siedzibą w Toruniu przy ul. Jagiellońskiej 20/1, NIP 9562298311 - zwana dalej „Organizatorem”.
3. Turniej przeznaczony jest dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do znajdujących się na terenie Polski szkół średnich.
4. Zgłoszenie udziału w Turnieju w rozumieniu §3 jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu przez osoby biorące udział w Turnieju.

§2
Zasady Przebiegu Turnieju

1. Turniej podzielony jest na trzy kolejne etapy.
1.1. Dwa pierwsze Etapy odbywać się będą za pomocą aplikacji online, dostępnej na stronie www.sukcesnabank.pl, natomiast Etap Trzeci nagrywany będzie w studiu telewizyjnym w Warszawie.
2. W Pierwszym Etapie udział wezmą wszystkie drużyny, które prawidłowo przejdą proces internetowej rejestracji.
2.1. Etap Pierwszy odbędzie się 20 marca o godzinie 10:00.
3. Do Drugiego Etapu zakwalifikują się 32 najlepsze drużyny z Etapu Pierwszego.
3.1. Etap Drugi odbędzie się 15 kwietnia 2019 r.
4. Do Trzeciego Etapu zakwalifikują się 16 najlepszych drużyn z Etapu Drugiego
4.1. Etap Trzeci odbędzie się w formie siedmiu odcinków teleturnieju, nagrywanych w kwietniu i maju 2019 r.
4.2. W każdym z odcinków rywalizować będą cztery drużyny.
4.3. Pierwsze cztery odcinki stanowić będą ćwierćfinały, odcinki piąty i szósty stanowić będą półfinały, natomiast ostatni odcinek będzie finałem Turnieju.
5. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przebiegu Drugiego i Trzeciego Etapu zostaną przesłane mailowo reprezentacjom, który pomyślnie przejdą odpowiednio Etap Pierwszy i Drugi..

§3
Warunki Udziału

1. Warunkiem udziału udział w Turnieju jest rejestracja oraz założenie konta dla reprezentacji danej szkoły średniej na stronie www.sukcesnabank.pl.
2. Każda szkoła średnia może założyć tylko jedno konto i posiadać tylko jedną reprezentację.
3. Każda reprezentacja musi składać się z pięciu osób, w tym co najmniej dwóch uczniów i dwie uczennice.
4. Rejestracja dostępna będzie od dnia 1 października 2018 do dnia 24 lutego 2019.
5. Administratorem konta na stronie i zarazem opiekunem drużyny powinien być nauczyciel zatrudniony w reprezentowanej szkole.

§4
Nagrody

1. Dla zwycięzców Turnieju przewidziane są nagrody rzeczowe.
2. Rodzaj, ilość i zasady przyznawania nagród zostaną określone przed rozpoczęciem Etapu Regionalnego. Informacje te będą udostępnione na stronie www.sukcesnabank.pl oraz przesłane na adres mailowym reprezentacjom, które zakwalifikują się do Etapu Regionalnego.

§5
Klauzule Informacyjne

1. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), podaje się informacje zamieszczone w ustępach poniższych.
2. (Administrator danych osobowych)
Administratorem danych osobowych będzie Fundacja „BIT MASTERS” ul. Jagiellońska 20 lok. 1, 87-100 Toruń, KRS 0000398815. Możecie się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
◦ listownie na adres: ul. Jagiellońska 20 lok. 1, 87-100 Toruń,
◦ e-mail: kontakt@bitmasters.org.pl
◦ osobiście w naszej siedzibie.
3. (Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania)
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z Państwa udziałem w projekcie „FIN-EK MASTERS. OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ O FINANSACH I EKONOMII DLA SZKÓŁ ŚREDNICH (turniej SUKCES NA BANK) na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
4. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem:
4.1. w związku z korzystaniem z naszej strony www.sukcesnabank.pl oraz znajdującej się tam aplikacji na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
4.2. w związku z wyrażeniem chęci otrzymywania od nas Newslettera na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ;
4.3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4.4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5. (Okres przechowywania danych osobowych)
5.1. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez czas trwania Projektu.
5.2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy niż wynika to z celu przetwarzania danych osobowych.
5.3. Jeżeli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe mogą być przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.
5.4. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy, wówczas dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.
5.5. Przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres związany z wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych.
5.6. Przechowujemy Państwa dane osobowe w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, przez okres, w którym Fundacja zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
6. (Odbiorcy danych)
Będziemy przekazywać Państwa dane:
6.1. osobom upoważnionym przez Fundację (tzn. pracownikom Fundacji i innym osobom fizycznym wykonującym zadania na rzecz Fundacji w ramach Projektu),
6.2. osobom prawnym wykonującym zadania na rzecz Fundacji w ramach Projektu na podstawie zawartych umów powierzenia,
6.3. dostawcom systemów informatycznych i usług IT zapewniających funkcjonowanie aplikacji na podstawie zawartych umów powierzenia,
6.4. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
7. (Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych)
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
7.1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
7.2. prawo dostępu do danych osobowych,
7.3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
7.4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
7.5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
7.6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
7.7. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz w ustępie 2.
8. (Jakie dane osobowe o Tobie zbieramy)
8.1. imię i nazwisko,
8.2. adres e-mail,
8.3. numer telefonu,
8.4. nazwa szkoły,
8.5. miejscowość.
9. (Prawo do wniesienia skargi do organu)
Zgodnie z art. 77 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) macie Państwo prawo do wniesienia skargi na Administratora danych do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, jeżeli sądzicie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza wskazane rozporządzenie.
10. (Prawo do ochrony przed sądem)
Zgodnie z art. 79 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) macie Państwo także prawo do skutecznego środka ochrony przed sądem, jeżeli uznacie Państwo, że prawa przysługujące na mocy wskazanego rozporządzenia zostały naruszone w wyniku przetwarzania danych osobowych z naruszeniem rozporządzenia.
11. (Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych)
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i uzależnione jest od Pana/Pani zgody, jednakże jest konieczne dla udziału w Projekcie (Turnieju). Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi w nim udział.
12. (Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych)
Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
13. (Zautomatyzowane podejmowanie decyzji)
W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§6
Postanowienia Końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.sukcesnabank.pl
2. Regulamin jest dostępny na stronie www.sukcesnabank.pl oraz w siedzibie Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz rozstrzygania kwestii w nim nieujętych na każdym etapie Turnieju.
a. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie www.sukcesnabank.pl
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na spełnienie warunków uczestnictwa w Turnieju.
5. Szczegółowe kwestie dotyczące przebiegu etapów Regionalnego i Telewizyjnego, a także wyrażenia zgód na wykorzystanie wizerunku, będą przedmiotem odpowiednich regulacji i oświadczeń składanych na dalszym etapie Turnieju.